รายวิชาเทอม๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์
กับสังคมไทย ๓
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
จัดการชั้นสูง ๓
รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี
กลยุทธ์การจัดการชั้นสูงสำหรับการบริหาร
กิจการพระศาสนา ๓
พระเทพกิตติโมลี ดร. /    รศ.ดร.สมพร แสงชัย
พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ ๓
พระวิสุทธิภัทรธาดา ดร.
นโยบายศาสตร์ ๓
ศ.ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์
Home ๒๑ ก.ค. ๕๕
ดร.พระมหาสุทิตย์ อาภากโร
  suthito@hotmail.com
 
         
การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
         
พุทธศาสนากับสังคม ๒
การจัดการเชิงพุทธ ๒๕๕๕ แจ้งข่าวการเปลี่ยนเวลาเรียน เริ่ม ๙.๐๐ น.  ถึง ๑๕.๓๐ น. แจ้งข่าวการเปลี่ยนเวลาเรียน เริ่ม ๙.๐๐ น.  ถึง ๑๕.๓๐ น.  
Nisit's Name โครงสร้างการวิจัย กลยุทธ์การจัดการชั้นสูงสำหรับการบริหารจัดการ  ๑๐ ส.ค. ๕๕      เรียนที่ตึก อธิการบดี  
หลักสูตร ป.เอก (๒๐ กรกฎาคม ๕๕)
     ระเบียบวิธีวิจัยการจัดการขั้นสูง ๒๕๕๕

งานมอบหมายจากอาจารย์เจ้าคุณ ส่งก่อนจบวิชา

งานอ.พระศรีคัมภีรญาน
.doc
แบ่งกลุ่มการทำงานและหัวข้อ
ส่งไม่เกิน ๒ เดือน หลังจากปิดเทอม ส่งเป็นเล่มใหญ่รวมหัวข้อทั้งหมด
 
ตารางเรียน   ล่าสุด อ.ส่งมาให้อ่านก่อนสอบ ๒๖ ก.ค. ๕๕ ระเบียบวิธีวิจัยการจัดการขั้นสูง-สรุปจบ 27-7-2555

   บรรยายในห้อง (๑๐ ส.ค.)
          กลยุทธ์คืออะไร

   งานมอบหมายจากอ.เจ้าคุณพระเทพกิตติโมลี
เขียนให้เป็นรูปแบบ
ศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวโน้มการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
  
อ.ส่งมาให้(๑๑ ส.ค.)
ศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวโน้มการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
งานกลุ่ม (ครั้งที่๒) ๑.กลยุทธต่างๆ(๗ ก.ย. ๕๕)
                         ๒.คำแนะนำ

                               ๓. strategyกลยุทธต่างๆ

งานมอบหมาย อ.สมพร  แสงชัย
ไฟล์งานที่อ.ส่งมาให้ กลยุทธ์ชั้นสูง๑และ๒
งานมอบหมายของ อ.สมพร แสงชัย (งานกลุ่มส่งภายใน ๒๑ กันยายน นี้)
data\Stratagy.doc

data\Stratagy
คำแนะนำ
คำแนะนำ๒ ในการทำงานกลุ่ม

   
เขียนบล๊อค                   ข่าวประจำวิชา    

กรรมการบริหารห้อง

งานที่อ.ให้ทำ( ๑๐ ส.ค.)
ส่งหัวข้อการทำ-โครงร่างการวิจัยฯ 50 คะแนนครับ
   
        ท่านมูฮัมหมัด ยูนุส เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2006 ผู้ก่อตั้งธนาคารกรามีน ธนาคารเพื่อคนจนจริงๆ ให้กู้เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน
http://www.youtube.com/watch?v=OJdvggvCImo&feature=player_embedded#t=3s

http://www.youtube.com/watch?v=M_6WcwRAIxU&feature=player_embedded#t=4s

http://www.youtube.com/watch?v=c_wGyPNIWjI&feature=player_embedded#t=8s

   เคน วิลเบอร์   เคน_วิลเบอร์

   
         
           
  ๒๘ กรกฏาคม ๕๕ กลุ่ม๒และกลุ่ม๔ 
    ออกนำเสนอ
 

งานนำเสนอกลุ่มที่๑    เรื่องการผลิตบัณฑิต
งานนำเสนอกลุ่มที่๒    วิจัยและพัฒนา
งานนำเสนอกลุ่มที่ ๓  
สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย
     
                                           
PTT

งานนำเสนอกลุ่มที่๔    เรื่องทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม