โครงร่างวิทยานิพนธ์/คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ฉบับล่าสุด

proposal
prethesis-1
มีแม่แบบการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์(สารนิพนธฺ)

พระพุทธนาแบบเถรวาทในอาเซียน

พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเพื่อบ้าน   เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

การตั้งสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย บทที่๔ สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางการวิจัยตัวอย่าง

เรื่องspss

โครงการอบรมสถิติเพื่อการวิจัย 13-15 ก.ค. 59รวมบรรยาย ๑๔ ก.ค. ๕๙Doc1 ขั้นตอนที่ ๑ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

การหาค่าอัลฟ่า

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ผลการหาค่า Alpha

แบบสอบถาม ๓๐ ชุด แบบสอบถาม ๓๐ ชุด แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

ผลการหาค่า Alpha

เอกสารประกอบการบรรยาย

farmer data (2553)

101 ANCOVA Analysis Technique OK

103 Discriminant Analysis OK

202 เทคนิคการวิจัยแบบผสานวิธี OK

203 การเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ OK

204 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ OK

101 ANCOVA Analysis Technique OK

103 Discriminant Analysis OK

202 เทคนิคการวิจัยแบบผสานวิธี OK

203 การเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ OK

204 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ OK