โครงร่างวิทยานิพนธ์/คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ฉบับล่าสุด

proposal
prethesis-1
มีแม่แบบการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์(สารนิพนธฺ)

พระพุทธนาแบบเถรวาทในอาเซียน

พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเพื่อบ้าน   เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

การตั้งสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย บทที่๔ สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางการวิจัยตัวอย่าง

เรื่องspss

โครงการอบรมสถิติเพื่อการวิจัย 13-15 ก.ค. 59รวมบรรยาย ๑๔ ก.ค. ๕๙Doc1 ขั้นตอนที่ ๑ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

การหาค่าอัลฟ่า

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ผลการหาค่า Alpha

แบบสอบถาม ๓๐ ชุด แบบสอบถาม ๓๐ ชุด แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

ผลการหาค่า Alpha